Publications

[Google scholar] [DBLP]

Preprints

 • FedCLIP: Fast Generalization and Personalization for CLIP in Federated Learning. Wang Lu, Xixu Hu, Jindong Wang, Xing Xie. [arxiv]
 • On the Robustness of ChatGPT: An Adversarial and Out-of-distribution Perspective. Jindong Wang, Xixu Hu, Wenxin Hou, Hao Chen, Runkai Zheng, Yidong Wang, Linyi Yang, Haojun Huang, Wei Ye, Xiubo Geng, Binxin Jiao, Yue Zhang, Xing Xie. [arxiv]
 • An Embarrassingly Simple Baseline for Imbalanced Semi-Supervised Learning. Hao Chen, Yue Fan, Yidong Wang, Jindong Wang, Bernt Schiele, Xing Xie, Marios Savvides, Bhiksha Raj. [arxiv]
 • GLUE-X: Evaluating Natural Language Understanding Models from an Out-of-distribution Generalization Perspective. Linyi Yang, Shuibai Zhang, Libo Qin, Yafu Li, Yidong Wang, Hanmeng Liu, Jindong Wang, Xing Xie, Yue Zhang. [arxiv]
 • Domain-Specific Risk Minimization for Out-of-Distribution Generalization. YiFan Zhang, Jindong Wang, Jian Liang, Zhang Zhang, Baosheng Yu, Liang Wang, Xing Xie, and Dacheng Tao. [arxiv]
 • Conv-Adapter: Exploring Parameter Efficient Transfer Learning for ConvNets. Hao Chen, Ran Tao, Han Zhang, Yidong Wang, Wei Ye, Jindong Wang, Guosheng Hu, and Marios Savvides. [arxiv]
 • Towards Optimization and Model Selection for Domain Generalization: A Mixup-guided Solution. Wang Lu, Jindong Wang, Yidong Wang, Kan Ren, Yiqiang Chen, Xing Xie. [arxiv]
 • Equivariant Disentangled Transformation for Domain Generalization under Combination Shift. Yivan Zhang, Jindong Wang, Xing Xie, and Masashi Sugiyama. [arxiv]
 • Boosting Cross-Domain Speech Recognition with Self-Supervision. Han Zhu, Gaofeng Cheng, Jindong Wang, Wenxin Hou, Pengyuan Zhang, and Yonghong Yan. [arxiv]
 • Learning Invariant Representations across Domains and Tasks. Jindong Wang, Wenjie Feng, Chang Liu, Chaohui Yu, Mingxuan Du, Renjun Xu, Tao Qin, and Tie-Yan Liu. [arxiv]
 • Learning to match distributions for domain adaptation. Chaohui Yu, Jindong Wang, Chang Liu, Tao Qin, Renjun Xu, Wenjie Feng, Yiqiang Chen, and Tie-Yan Liu. [arxiv]

Books

   1. Introduction to Transfer Learning
    Jindong Wang , and Yiqiang Chen
    2021 | [ HTML Zhihu ]

        Papers

        2023
        1. Out-of-distribution Representation Learning for Time Series Classification
         Wang Lu, Jindong Wang# , Xinwei Sun, Yiqiang Chen, and Xing Xie
         International Conference on Learning Representations (ICLR) 2023 | [ arXiv Code ]
        2. FreeMatch: Self-adaptive Thresholding for Semi-supervised Learning
         Yidong Wang, Hao Chen, Qiang Heng, Wenxin Hou, Yue Fan, Zhen Wu, Jindong Wang# , Marios Savvides, Takahiro Shinozaki, Bhiksha Raj, Bernt Schiele, and Xing Xie
         International Conference on Learning Representations (ICLR) 2023 | [ arXiv Code ]
        3. SoftMatch: Addressing the Quantity-Quality Tradeoff in Semi-supervised Learning
         Hao Chen, Ran Tao, Yue Fan, Yidong Wang, Jindong Wang# , Bernt Schiele, Xing Xie, Bhiksha Raj, and Marios Savvides
         International Conference on Learning Representations (ICLR) 2023 | [ arXiv Code ]
        2022
        1. USB: A Unified Semi-supervised Learning Benchmark
         Yidong Wang, Hao Chen, Yue Fan, Wang Sun, Ran Tao, Wenxin Hou, Renjie Wang, Linyi Yang, Zhi Zhou, Lan-Zhe Guo, Heli Qi, Zhen Wu, Yu-Feng Li, Satoshi Nakamura, Wei Ye, Marios Savvides, Bhiksha Raj, Takahiro Shinozaki, Bernt Schiele, Jindong Wang# , Xing Xie, and Yue Zhang
         Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2022 | [ arXiv Blog Code Zhihu ]
        2. Margin Calibration for Long-Tailed Visual Recognition
         Yidong Wang, Bowen Zhang, Wenxin Hou, Zhen Wu, Jindong Wang# , and Takahiro Shinozaki
         Asian Conference on Machine Learning (ACML) 2022 | [ arXiv Code Zhihu ]
        3. Exploiting Unlabeled Data for Target-Oriented Opinion Words Extraction
         Yidong Wang, Hao Wu, Ao Liu, Wenxin Hou, Zhen Wu, Jindong Wang , Takahiro Shinozaki, Manabu Okumura, and Yue Zhang
         International Conference on Computational Linguistics (COLING) 2022 | [ arXiv PDF Code ]
        4. Generalizing to Unseen Domains: A Survey on Domain Generalization
         Jindong Wang , Cuiling Lan, Chang Liu, Yidong Ouyang, Tao Qin, Wang Lu, Yiqiang Chen, Wenjun Zeng, and Philip S. Yu
         IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE) 2022 | [ arXiv PDF Code Slides Website ]
        5. Domain-invariant Feature Exploration for Domain Generalization
         Wang Lu, Jindong Wang# , Haoliang Li, Yiqiang Chen, and Xing Xie
         Transactions on Machine Learning Research (TMLR) 2022 | [ arXiv PDF Website ]
        6. Domain generalization for activity recognition via adaptive feature fusion
         Xin Qin, Jindong Wang# , Yiqiang Chen, Wang Lu, and Xinlong Jiang
         ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 2022 | [ arXiv PDF ]
        7. Memory-Guided Multi-View Multi-Domain Fake News Detection
         Yongchun Zhu, Qiang Sheng, Juan Cao, Qiong Nan, Kai Shu, Minghui Wu, Jindong Wang , and Fuzhen Zhuang
         IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE) 2022 | [ arXiv PDF ]
        8. Decoupled Federated Learning for ASR with Non-IID Data
         Han Zhu, Jindong Wang , Gaofeng Cheng, Pengyuan Zhang, and Yonghong Yan
         Interspeech 2022 | [ arXiv PDF ]
        9. Wav2vec-s: Semi-supervised pre-training for speech recognition
         Han Zhu, Li Wang, Ying Hou, Jindong Wang , Gaofeng Cheng, Pengyuan Zhang, and Yonghong Yan
         Interspeech 2022 | [ arXiv PDF ]
        10. Personalized Federated Learning with Adaptive Batchnorm for Healthcare
         Wang Lu, Jindong Wang# , Yiqiang Chen, Xin Qin, Renjun Xu, Dimitrios Dimitriadis, and Tao Qin
         IEEE Transactions on Big Data (TBD) 2022 | [ arXiv HTML PDF Code ]
        11. Semantic-Discriminative Mixup for Generalizable Sensor-based Cross-domain Activity Recognition
         Wang Lu, Jindong Wang# , Yiqiang Chen, Sinno Pan, Chunyu Hu, and Xin Qin
         Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable, and Ubiquitous Technologies (IMWUT, i.e., UbiComp) 2022 | [ arXiv PDF ]
        12. Adaptive Memory Networks with Self-supervised Learning for Unsupervised Anomaly Detection
         Yuxin Zhang, Jindong Wang# , Yiqiang Chen, Han Yu, and Tao Qin
         IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE) 2022 | [ arXiv PDF Code ]
        13. Exploiting Adapters for Cross-lingual Low-resource Speech Recognition
         Wenxin Hou, Han Zhu, Yidong Wang, Jindong Wang# , Tao Qin, Renjun Xu, and Takahiro Shinozaki
         IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing (TASLP) 2022 | [ arXiv Code ]
        14. MetaFed: Federated Learning among Federations with Cyclic Knowledge Distillation for Personalized Healthcare
         Yiqiang Chen, Wang Lu, Xin Qin, Jindong Wang , and Xing Xie
         IJCAI’22 federated learning workshop (FL-IJCAI) 2022 | [ arXiv Code ]
         (Innovation Award)
        15. Local and global alignments for generalizable sensor-based human activity recognition
         Wang Lu, Jindong Wang# , and Yiqiang Chen
         IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 2022 | [ HTML ]
        16. ReMoS: Reducing Defect Inheritance in Transfer Learning via Relevant Model Slicing
         Ziqi Zhang, Yuanchun Li, Jindong Wang , Bingyan Liu, Ding Li, Xiangqun Chen, Yao Guo, and Yunxin Liu
         44th International Conference on Software Engineering (ICSE) 2022 | [ PDF Code Video Zhihu ]
        2021
        1. Unsupervised deep anomaly detection for multi-sensor time-series signals
         Yuxin Zhang, Yiqiang Chen, Jindong Wang# , and Zhiwen Pan
         IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE) 2021 | [ arXiv PDF Zhihu ]
        2. Cross-domain activity recognition via substructural optimal transport
         Wang Lu, Yiqiang Chen, Jindong Wang , and Xin Qin
         Neurocomputing 2021 | [ arXiv HTML PDF Code Zhihu ]
        3. Flexmatch: Boosting semi-supervised learning with curriculum pseudo labeling
         Bowen Zhang, Yidong Wang, Wenxin Hou, Hao Wu, Jindong Wang# , Manabu Okumura, and Takahiro Shinozaki
         Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2021 | [ arXiv PDF Code Slides Video Zhihu ]
        4. Learning causal semantic representation for out-of-distribution prediction
         Chang Liu, Xinwei Sun, Jindong Wang , Haoyue Tang, Tao Li, Tao Qin, Wei Chen, and Tie-Yan Liu
         Thirty-Fifth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2021 | [ arXiv PDF Code ]
        5. Adarnn: Adaptive learning and forecasting of time series
         Yuntao Du, Jindong Wang# , Wenjie Feng, Sinno Pan, Tao Qin, Renjun Xu, and Chongjun Wang
         The 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management (CIKM) 2021 | [ arXiv PDF Code ]
        6. Cross-domain Speech Recognition with Unsupervised Character-level Distribution Matching
         Wenxin Hou, Jindong Wang# , Xu Tan, Tao Qin, and Takahiro Shinozaki
         Interspeech 2021 | [ arXiv PDF Code ]
        7. Generalizing to Unseen Domains: A Survey on Domain Generalization
         Jindong Wang , Cuiling Lan, Chang Liu, Yidong Ouyang, Wenjun Zeng, and Tao Qin
         International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) 2021 | [ arXiv PDF Code Slides ]
        8. MixSpeech: Data Augmentation for Low-resource Automatic Speech Recognition
         Linghui Meng, Jin Xu, Xu Tan, Jindong Wang , Tao Qin, and Bo Xu
         IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) 2021 | [ arXiv ]
        2020
        1. Deep subdomain adaptation network for image classification
         Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Jindong Wang , Guolin Ke, Jingwu Chen, Jiang Bian, Hui Xiong, and Qing He
         IEEE transactions on neural networks and learning systems 2020 | [ HTML PDF Code ]
        2. Fedhealth: A federated transfer learning framework for wearable healthcare
         Yiqiang Chen, Xin Qin, Jindong Wang , Chaohui Yu, and Wen Gao
         IEEE Intelligent Systems 2020 | [ HTML PDF ]
        3. Transfer learning with dynamic distribution adaptation
         Jindong Wang , Yiqiang Chen, Wenjie Feng, Han Yu, Meiyu Huang, and Qiang Yang
         ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 2020 | [ HTML PDF Code ]
        4. Joint Partial Optimal Transport for Open Set Domain Adaptation.
         Renjun Xu, Pelen Liu, Yin Zhang, Fang Cai, Jindong Wang , Shuoying Liang, Heting Ying, and Jianwei Yin
         International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) 2020 | [ HTML PDF ]
        5. Reliable weighted optimal transport for unsupervised domain adaptation
         Renjun Xu, Pelen Liu, Liyan Wang, Chao Chen, and Jindong Wang#
         Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2020 | [ HTML PDF ]
        2019
        1. Cross-dataset activity recognition via adaptive spatial-temporal transfer learning
         Xin Qin, Yiqiang Chen, Jindong Wang , and Chaohui Yu
         Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (IMWUT) 2019 | [ HTML PDF ]
        2. Transfer channel pruning for compressing deep domain adaptation models
         Chaohui Yu, Jindong Wang , Yiqiang Chen, and Xin Qin
         International Journal of Machine Learning and Cybernetics (JMLC) 2019 | [ HTML PDF Code ]
        3. Multi-representation adaptation network for cross-domain image classification
         Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Jindong Wang , Jingwu Chen, Zhiping Shi, Wenjuan Wu, and Qing He
         Neural Networks 2019 | [ HTML PDF Code ]
        4. Cross-position activity recognition with stratified transfer learning
         Yiqiang Chen, Jindong Wang , Meiyu Huang, and Han Yu
         Pervasive and Mobile Computing 2019 | [ HTML PDF ]
        5. Deep learning for sensor-based activity recognition: A survey
         Jindong Wang , Yiqiang Chen, Shuji Hao, Xiaohui Peng, and Lisha Hu
         Pattern Recognition Letters 2019 | [ HTML PDF ]
        6. Transfer learning with dynamic adversarial adaptation network
         Chaohui Yu, Jindong Wang , Yiqiang Chen, and Meiyu Huang
         2019 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM) 2019 | [ PDF Code ]
        7. DrowsyDet: A Mobile Application for Real-time Driver Drowsiness Detection
         Chaohui Yu, Xin Qin, Yiqiang Chen, Jindong Wang , and Chenchen Fan
         Ubiquitous Intelligence Computing 2019 | [ ]
        8. Easy transfer learning by exploiting intra-domain structures
         Jindong Wang , Yiqiang Chen, Han Yu, Meiyu Huang, and Qiang Yang
         2019 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME) 2019 | [ PDF Code ]
        9. Accelerating deep unsupervised domain adaptation with transfer channel pruning
         Chaohui Yu, Jindong Wang , Yiqiang Chen, and Zijing Wu
         2019 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) 2019 | [ arXiv PDF Code ]
        2018
        1. OKRELM: online kernelized and regularized extreme learning machine for wearable-based activity recognition
         Lisha Hu, Yiqiang Chen, Jindong Wang , Chunyu Hu, and Xinlong Jiang
         International Journal of Machine Learning and Cybernetics (JMLC) 2018 | [ HTML PDF ]
        2. Visual domain adaptation with manifold embedded distribution alignment
         Jindong Wang , Wenjie Feng, Yiqiang Chen, Han Yu, Meiyu Huang, and Philip S Yu
         The 26th ACM international conference on Multimedia 2018 | [ PDF Supp Code Poster ]
         (400+ citations; 2nd most cited paper in MM’18)
        3. Deep transfer learning for cross-domain activity recognition
         Jindong Wang , Vincent W Zheng, Yiqiang Chen, and Meiyu Huang
         proceedings of the 3rd International Conference on Crowd Science and Engineering 2018 | [ HTML PDF ]
        4. Stratified transfer learning for cross-domain activity recognition
         Jindong Wang , Yiqiang Chen, Lisha Hu, Xiaohui Peng, and S Yu Philip
         IEEE international conference on pervasive computing and communications (PerCom) 2018 | [ PDF Code ]
        2017
        1. Balanced distribution adaptation for transfer learning
         Jindong Wang , Yiqiang Chen, Shuji Hao, Wenjie Feng, and Zhiqi Shen
         IEEE international conference on data mining (ICDM) 2017 | [ HTML PDF Code ]
         (400+ citations; most cited paper in ICDM’17)
        2016
        1. Ocean: A new opportunistic computing model for wearable activity recognition
         Yiqiang Chen, Yang Gu, Xinlong Jiang, and Jindong Wang#
         Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing: Adjunct 2016 | [ HTML PDF ]
        2. Less annotation on personalized activity recognition using context data
         Lisha Hu, Yiqiang Chen, Shuangquan Wang, Jindong Wang , Jianfei Shen, Xinlong Jiang, and Zhiqi Shen
         2016 Intl IEEE Conferences on Ubiquitous Intelligence Computing (UIC) 2016 | [ HTML PDF ]
        Hit Counter